آگهیو
آگهیو
اسکاتیش و بریتیش چینچیلا

توضیحات آگهی

اسکاتیش دبلفلد وبریتیش چینچیلاگلد و سیلو و سیلور تبی
از پدر و مادرهای وارداتی و خاص
پرورش خانگی
در سلامت کامل
تغذیه شده از شیر مادر و مادرم بیبی رویال کنین
و غذای خونگی مرغ
رنگ های خاص و کم نظیر
از ۸۵۰۰ به بالا