آگهیو
آگهیو

توضیحات آگهی

با مارک هک شده uae در پشت تابه
ساده
سایز ۱۷ ( ۴۵ سانتیمتر )
سایز ۱۹ ( ۵۰ سانتیمتر )
قالب دار :
سایز ۱۶ ( ۴۰ سانتیمتر )
سایز ۱۷ ( ۴۵ سانتیمتر )

ارسال از قشم به سراسر کشور
هزینه ارسال وابسته به سایز